Vad är funktionsmedicin?

Vetenskapsbaserat tillvägagångssätt

Functional medicine eller funktionsmedicin på svenska är ett individanpassad, patientcentrerad och vetenskapsbaserat tillvägagångssätt som ger patienter och utövare möjlighet att arbeta tillsammans för att hantera de bakomliggande orsakerna till sjukdomar och främja optimal hälsa. Det kräver en detaljerad förståelse av varje patients genetiska och biokemiska sammansättning samt livsstilsfaktorer och utnyttjar dessa data för att rikta anpassade handlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individs unika biokemi, förutsättningar och stödja läkningsprocesser, för att kunna må sitt allra bästa.

Genom att ta itu med grundorsaken, snarare än symtom, blir utövare orienterade i att identifiera sjukdomens komplexitet. De kan finna att ett tillstånd har många olika orsaker och på samma sätt kan en orsak resultera i många olika tillstånd. Som ett resultat riktar sig den funktionsmedicinska behandlingen till de specifika manifestationerna av sjukdom hos varje individ.

Funktionsmedicinska trädet

Det funktionsmedicinska trädet illustrerar lättbegripligt den funktionsmedicinska arbetsmodellen. Inom funktionsmedicin fokuserar man på trädets rötter och grund (stammen) och på de grundläggande hälsoaspekterna. Inom skolmedicinen tittar man på trädets grenar och blad och konstellationen av symtom som resulterar i en sjukdomsdiagnos. Varje blad är åtskilt från varandra, vilket representerar de olika specialiteterna. Den konventionella arbetsmetoden innebär att man behandlar patienter som uppvisar liknande symtom på ungefär samma sätt och förbiser ofta “ trädets rötter “, det vill säga livsstilsfaktorer som utgör grunden till hälsa som stress, sömn, näringsstatus, motion, relationer och genetik.

Trädets rötter och jord påverkas i sin tur av specifika förlöpare (antecedents), utlösande faktorer ( triggering events), mediatorer/beständighetsfaktorer (mediators/perpetuators) som kan resultera i grundläggande obalanser i stammen. Så småningom kan dessa obalanser leda till olika symtom som grupperas till den diagnoserbara konstellationen som vi kallar sjukdom som representerar trädets grenar och blad.

Inom funktionsmedicin börjar man alltid från trädets rötter och arbetar sig uppåt. Kroppen är en sammankopplad enhet och består inte enbart av “ individuella blad “. Om ett träd inte är friskt så är således grunden det första stället du skall söka efter svar.

Varför välja Functional Medicine?

1. Individ och patientcentrerat

Functional medicine avgör hur och varför sjukdom uppstår och återställer hälsan genom att ta itu med grundorsakerna till sjukdomen för varje individ. Den funktionsmedicinska modellen är ett individanpassad, patientcentrerad och vetenskapsbaserat tillvägagångssätt som ger patienter och utövare möjlighet att arbeta tillsammans för att hantera de underliggande orsakerna till sjukdomar och främja optimal hälsa. Det kräver en detaljerad förståelse av varje patients genetiska, biokemiska och livsstilsfaktorer och utnyttjar dessa data för att rikta anpassade handlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat.

2. Systembaserad

Functional medicine använder sig av en systembiologisk strategi. Den senaste forskningen visar att det som händer i kroppen är kopplat i ett komplicerat nätverk eller webb av relationer.  Man undersöker hur kroppen fungerar som en helhet istället för separerade organsystem. Att förstå dessa förhållanden gör att vi kan se djupt in i kroppens funktion.

3. Livsstilsorienterad

Forskning visar att 80 procent av alla kroniska sjukdomar har livsstilsrelaterade orsaker och att 67 procent av alla män och 50 procent av alla kvinnor i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana. Inom sjukvården behandlas flertalet kroniska diagnoser enligt en modell som är anpassad för akutvård där behandlingen primärt är läkemedelsinriktad. Inom funktionsmedicin arbetar man för att angripa orsaken till kronisk sjukdom. Fokus läggs främst på att ändra patientens kost och levnadsvanor för att optimera hälsa och vid behov skrivs kosttillskott och läkemedel ut.

4. Patientdriven

Inom functional medicin är behandlingen patientdriven. Förhållandet mellan patient och läkare ses som ett terapeutiskt samarbete där läkarens roll är ge patienten kunskap och förståelse över hens hälsa. Patienten har ansvar över sin egen hälsa och den läkande processen kommer från patienten själv, ej från läkaren.

5. Mer tid med patienten

Genom att hantera grundorsaker, snarare en symtom, krävs det tid för att orientera sig i varje patients komplexa tillstånd. Inom functional medicine avsätts minst 4 gånger så mycket mer tid vid ett nybesök jämfört med på en vårdcentral. Man ger tid till att lyssna på patientens sjukdomshistoria och vägleder patienten under processen hen arbetar med att förbättra sin hälsa.