Vad är funktionsmedicin?

Functional medicine, eller funktionsmedicin på svenska är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund behandla och identifiera bakomliggande orsaker till sjukdom istället för att bara dämpa symtom. Patient och utövare arbetar i ett terapeutiskt partnerskap.

Funktionsmedicin använder sig av precisionsmedicin vilket innebär att patientens behandlingsplan är individ- och patientcentrerad.

Kroppen ses som en helhet, ett nät av relationer och inte enbart separerade organ. Obalanser i kroppen kan därför driva ohälsa. För att hitta dessa obalanser är det viktigt att man tittar djupt in i patientens inre hälsa. Detta görs enklast genom att titta på faktorer som har en direkt påverkan på vår hälsa som näringsstatus, kost, sömn, fysisk aktivitet, biokemi och genetik. Även mentala och emotionella faktorer kan driva ohälsa och är viktiga att arbeta med.

Vi ställer frågan varför sjukdom uppstår?

Inom funktionsmedicin eftersträvar man alltid att optimera hälsa. Stort fokus läggs på att förhindra uppkomsten av sjukdom genom att arbeta preventivt.

Funktionsmedicin ställer frågan ”Varför uppstår sjukdom?”. Inom sjukvården är behandlingen främst inriktad på att besvara frågan ”Vad har den här patienten för sjukdom?”. När en diagnos är fastställd utvecklas en behandlingsplan baserad på diagnosen.

Läkare i funktionsmedicin lägger fokus på att besvara frågan ”Varför och hur har patienten utvecklat sjukdom” och eftersträvar att återställa hälsa genom att sätta upp en behandlingsplan för ta itu med orsakerna till sjukdom.

Varför välja funktionsmedicin?

1. Individ och patientcentrerat

Functional medicine avgör hur och varför sjukdom uppstår och återställer hälsan genom att ta itu med grundorsakerna till sjukdomen för varje individ.

Den funktionsmedicinska modellen är ett individanpassat, patientcentrerat och vetenskapsbaserat tillvägagångssätt som ger patienter och utövare möjlighet att arbeta tillsammans för att hantera de underliggande orsakerna till sjukdomar och främja optimal hälsa.

Det kräver en detaljerad förståelse av varje patients genetiska- och biokemiska faktorer samt livsstilsfaktorer. Dessa data används för att skapa anpassade handlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat.

2. Systembaserad

Functional medicine använder sig av en systembiologisk strategi. Den senaste forskningen visar att det som händer i kroppen är kopplat i ett komplicerat nätverk av relationer. 

Man undersöker hur kroppen fungerar som en helhet istället för separerade organsystem. Att förstå dessa förhållanden gör att vi kan se djupt in i kroppens funktion.

3. Livsstilsorienterad

Forskning visar att 80 procent av alla kroniska sjukdomar har livsstilsrelaterade orsaker och att 67 procent av alla män och 50 procent av alla kvinnor i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana.

Inom sjukvården behandlas flertalet kroniska diagnoser enligt en modell som är anpassad för akutvård där behandlingen primärt är läkemedelsinriktad. Inom funktionsmedicin arbetar man för att angripa orsaken till kronisk sjukdom.

Fokus läggs främst på att ändra patientens kost och levnadsvanor för att optimera hälsa och vid behov skrivs kosttillskott och läkemedel ut.

4. Patientdriven

Inom functional medicin är behandlingen patientdriven. Förhållandet mellan patient och läkare ses som ett terapeutiskt samarbete där läkarens roll är ge patienten kunskap och förståelse över hens hälsa.

Patienten har ansvar över sin egen hälsa och den läkande processen kommer från patienten själv, ej från läkaren.

5. Mer tid med patienten

Genom att hantera grundorsaker, snarare en symtom, krävs det tid för att orientera sig i varje patients komplexa tillstånd. Inom functional medicine avsätts minst fyra gånger så mycket mer tid vid ett nybesök jämfört med på en vårdcentral.

Man tar sig tid till att lyssna på patientens sjukdomshistoria och vägleder patienten under processen då hen arbetar med att förbättra sin hälsa.